DEFINITIES Aanbieder: DEPTH!

Aanmelding: de aanmelding en registratie bij roseyoga.tv van de Klant op het Platform om door middel van het aanmaken van een Account gebruik te gaan maken van de Diensten.Product afname tussen de Klant en DEPTH! gesloten afnameovereenkomst waarmee de Klant (mede) gebruik kan maken van de Diensten en toegang verkrijgt tot geselecteerde Content.Account: de persoonlijke omgeving op het Platform waarin de Klant met een Apparaat toegang tot de Dienst heeft.Afspeellicentie: de door Aanbieder aan de Klant verstrekte licentie om gecodeerde Content af te spelen volgens de licentievoorwaarden zoals opgenomen in deze Voorwaarden roseyoga.tv-DEPTh! en de Orderbevestiging.Voorwaarden roseyoga.tv de onderhavige Voorwaarden voor de video-on-demand dienst “roseyoga.tv”.Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden.Content: het gedeelte van de Dienst dat beeld- en/of geluidsmateriaal bevat.Diensten: de op roseyoga.tv van tijd tot tijd aangeboden diensten, bestaande uit (a) de toegang tot het Platform, (b) het via het Platform leveren van Content aan de Klant o.g.v. een al dan niet in tijd beperkte Afspeellicentie, (c) de roseyoga.tv nieuwsbrief, alsmede alle eventueel (later) toegevoegde diensten en/of producten. Voor zover in deze Voorwaarden roseyoga.tv over de “Diensten” wordt gesproken, worden zowel alle hiervoor genoemde onderdelen van de Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld.Gegevens: de door een Klant bij Aanmelding, in Account en/of bij het sluiten van een Overeenkomst op afstand opgegeven persoonsgegevens.Inloggegevens: de door de Klant opgegeven strikt persoonlijke combinatie van e-mailadres en wachtwoord.Klant: de privé persoon die zich heeft aangemeld bij roseyoga.tv en een Account heeft aangemaakt.Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij in het kader van een door Aanbieder georganiseerd systeem voor verhuur en verkoop op afstand van Content, tot en met het sluiten van de overeenkomst met de Klant uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.Orderbevestiging: de door Aanbieder aan de Klant te versturen bevestiging van de bestelling van de Klant van Content met een Afspeellicentie via het Platform.Platform: Website.Website: het deel van de website met domeinnaam www.roseyoga.tv dat ter beschikking staat aan de Klant als onderdeel van de Diensten.Storing: het niet beschikbaar zijn voor de Klant van een substantieel gedeelte van de Diensten

2. IDENTITEIT AANBIEDER

1) De identiteitsgegevens van de Aanbieder zijn: DEPTH! Dorpsstraat 389a, 1566 BE ASSENDELFT ZAANSTAD Mobiel 0613231747 KVK 28107344

BTW NL188484887B02

2) De video-on-demand dienst “roseyoga.tv” die wordt aangeboden via het Platform wordt aangeboden door de Aanbieder.3) De gezamenlijke juridische en redactionele verantwoordelijkheid voor het Platform en voor de via het Platform te verkrijgen Content ligt enkel en alleen bij Aanbieder. Voor vragen, klachten of opmerkingen kunt u zich richten tot de helpdesk via het daarvoor bestemde formulier op de het Platform.5) Aanbieder kan de rechten en verplichtingen die voor Aanbieder voortvloeien uit deze Overeenkomst op afstand geheel of gedeeltelijk overdragen.

3.TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN (roseyoga.tv) Op de Aanmelding, het gebruik van het Account en op elke Overeenkomst op afstand met betrekking tot de Diensten tussen Aanbieder en de Klant zijn de onderhavige Voorwaarden roseyoga.tv van toepassing.2) Aanbieder behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden roseyoga.tv te wijzigen. De meest actuele versie van de Voorwaarden roseyoga.tv is altijd via het Platform op te vragen.3) Indien enige bepaling in deze Voorwaarden roseyoga.tv geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Voorwaarden roseyoga.tv voor het overige van kracht terwijl voor wat betreft de nietige of vernietigde bepalingen door Aanbieder nieuwe bepalingen worden vastgesteld die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst beschikt de Klant over een Bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Roseyoga.tv mag de Klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht. 2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten. 3. Bij uitoefening van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant roseyoga.tv een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door roseyoga.tv is nagekomen op het moment van uitoefening van het Herroepingsrecht, vergeleken met de volledige nakoming van de Overeenkomst. Het evenredige bedrag dat de Klant aan roseyoga.tv moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

5. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT

1. Indien de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Klant roseyoga.tv hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze. 2. Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten van rechtswege eveneens herroepen.

6. AANMELDING EN INLOGGEGEVENS

1) Om van de Dienst gebruik te kunnen maken dient de Klant te zijn aangemeld bij roseyoga.tv en een Account te hebben aangemaakt.2) De Aanmelding van de Klant komt tot stand door het online invullen van de vereiste invoervelden van het aanmeldingsformulier op het Platform en de ontvangst hiervan door Aanbieder. Aanbieder bevestigt de ontvangst van Aanmelding en het aanmaken van een Account zo spoedig mogelijk per email op het opgegeven emailadres.3) De Klant is verplicht Aanbieder bij de Aanmelding te voorzien van, in ieder geval, een geldig emailadres en een zelfgekozen wachtwoord. De Klant staat in voor de juistheid en rechtmatigheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Aanbieder dienaangaande.4) Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van de Inloggegevens komen voor rekening en risico van de Klant.

7. CONTENT

1) De beschikbare Content op roseyoga.tv zal voortdurend variëren. Aanbieder behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.2) De Content kan bekeken worden op verschillende Apparaten.

8. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST OP AFSTAND EN OMVANG VAN DE PRESTATIE AANBIEDER 1) Een Overeenkomst op afstand tussen de Klant en Aanbieder komt tot stand zodra de Klant aangeeft de geselecteerde Content te willen huren of kopen door op de Huur of Koop knop te klikken, waarna betaling plaats vindt en de Content kan worden bekeken. Het recht op toegang tot de Content ontstaat nadat Aanbieder de betaling heeft ontvangen.2) Vanaf het moment dat de Klant toegang heeft tot de Content, kan de Overeenkomst op afstand door de Klant niet meer ontbonden worden.3) De Content blijft te allen tijde eigendom van Aanbieder en/of haar licentiegevers. Na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand stelt Aanbieder de Content gecodeerd en versleuteld beschikbaar aan de Klant voor het streamen dan wel downloaden van de Content via een Afspeellicentie die geplaatst wordt op het Platform vanuit welke de Klant de Content heeft opgevraagd. De Afspeellicentie wordt afgegeven als de Klant de file opstart. 4) De Klant verkrijgt het recht om binnen de contractueel vastgelegde grenzen, zoals aangegeven op het Platform, in deze Voorwaarden roseyoga.tv en de Orderbevestiging, zoals geldend ten tijde van het opvragen van de Content en uit dien hoofde bekend bij de Klant, de Content in de privésfeer in Nederland te bekijken.5) Aanbieder zal al het redelijke doen wat van haar te verwachten is om er voor zorg te dragen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Aanbieder garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet: – dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn voor de Klant;- dat de Diensten aan de verwachtingen en eisen van de Klant voldoen; en- dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen zijn.6) In het geval van (een gemotiveerde verdenking van) overtreding van verplichtingen die rusten op de Klant uit hoofde van deze Voorwaarden roseyoga.tv en/of een Overeenkomst op afstand, heeft Aanbieder het recht om de toegang van de desbetreffende Klant tot het Platform, de Dienst en de Content te blokkeren zonder dat Aanbieder hiervoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zal zijn. Reeds door de Klant betaalde vergoedingen zullen in dat geval niet worden gerestitueerd en Aanbieder behoudt zich het recht voor een naheffing aan de Klant op te leggen en eventuele door haar of haar partners geleden schade op de Klant te verhalen.

9. LICENTIE EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1) Het gebruik van de Diensten door de Klant is geheel voor eigen risico van de Klant.2) De Content die door roseyoga.tv aan de Klant ter beschikking is gesteld is juridisch beschermd, in het bijzonder door intellectuele eigendomsrechten.3) De Afspeellicentie die de Klant met betrekking tot de gehuurde of gekochte Content van Aanbieder verkrijgt betreft een beperkte, non-exclusieve, herroepelijke, niet overdraagbare en niet-sublicenseerbare licentie om de gekozen Content conform de Voorwaarden roseyoga.tv, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.4) Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op, verbandhouden met of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en het Platform– met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videomateriaal, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Aanbieder en/of de licentiegevers van Aanbieder.5) De Klant mag de Dienst en het Platform op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden roseyoga.tv.6) Aanbieder verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan de Klant de in artikel 7.3 omschreven Afspeellicentie te verlenen.7) Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Overeenkomst op afstand intellectuele eigendomsrechten van Aanbieder of haar licentiegevers overgaan op de Klant. Alle door de Klant opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Aanbieder of haar licentiegevers.8) De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Aanbieder en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden roseyoga.tv Het is de Klant niet toegestaan om: – de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;- te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Aanbieder aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;- de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;- de Content te gebruiken in verband met bedrijfsmatige, of voor zakelijke, doeleinden;- het bestand waarmee de Content aan de Klant wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat; en- de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te ‘branden’ op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.9) Aanbieder behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. 10) De Klant zal de Diensten alleen voor legale doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met deze Voorwaarden roseyoga.tv, de Overeenkomst op afstand, de Orderbevestiging, de toepasselijke nationale en internationale wet- en regelgeving en met inachtneming van intellectuele eigendomsrechten op de Content.11) De Klant zal de vermelding van auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Content niet verwijderen of wijzigen. De Klant dient de Content te beschermen tegen elk gebruik door onbevoegde personen en tegen overig oneigenlijk gebruik.

10. OVERIGE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 

De Klant zal de voor het ontsluiten en afspelen van de Content doorgegeven digitale code uitsluitend voor dit doel gebruiken en deze niet manipuleren.- ‘Veel gestelde vragen’ en ‘voorkomende problemen’ met betrekking tot specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van gehuurde of gekochte Content zijn opgenomen op het Platform onder ‘Vragen & antwoorden’.- De Klant zal geen activiteiten ondernemen die de beschikbaarstelling van de Diensten aan andere klanten van roseyoga.tv zal kunnen verhinderen of op nadelige wijze zou kunnen beïnvloeden.

11. GARANTIE EN VRIJWARING 

1) Door het opvragen van Content garandeert de Klant dat de Klant de Content uitsluitend aanwendt voor privégebruik, en de Content niet verder verspreidt en/of openbaar maakt, behoudens het delen van de Content op de wijzen die door Aanbieder mogelijk zijn gemaakt op het Platform, en zich aan de bepalingen in deze Voorwaarden roseyoga.tv en de Orderbevestiging zal houden.2) De Klant is aansprakelijk voor enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van de Dienst(en) door de Klant. De Klant vrijwaart Aanbieder voor alle aanspraken van derden verband houdend met of voortvloeiend uit, schending van rechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten.3) Bij overtreding van het bepaalde in artikel 7 en 9 verbeurt de Klant een direct opeisbare boete van €10.000,- per overtreding en €1.000 per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Aanbieder om haar daadwerkelijke schade op de Klant te verhalen.12. BETALING

1) Alle door Aanbieder gepubliceerde prijzen voor de Diensten zijn in euro’s en inclusief btw.2) De door de Klant aan Aanbieder verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Diensten zijn weergegeven op het Platform en zijn de Klant bekend door het aangaan van de Overeenkomst op afstand en de keuzes die de Klant daarin maakt. Aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven te wijzigen.3) Tenzij anders overeengekomen zal de Klant de door aan Aanbieder verschuldigde tarieven betalen door middel van incasso middels de op het Platform aangeboden betaalmethoden iDEAL, en Credit Card (Visa of Mastercard).4) Indien de Klant in gebreke is met de betaling van de aan Aanbieder verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld doordat Aanbieder niet in staat is om de door de Klant aan Aanbieder verschuldigde betalingen te innen van de bank van de Klant, zullen de eventuele kosten van invordering van de verschuldigde bedragen alsmede eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Klant komen.5) De betalingsverplichting van de Klant bestaat voor de Klant ook indien derden, bevoegd dan wel onbevoegd Content hebben opgeroepen door middel van het gebruik van de Inloggegevens van de Klant. Dit geldt niet, wanneer de Klant het gebruik niet kan worden verweten. De Klant heeft de plicht om te bewijzen, dat hem het gebruik niet kan worden verweten.6) Aanbieder maakt gebruik van het betaalsysteem van PayPro.

13. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de initiële duur door opzegging worden beëindigd. Indien de initiële duur van de Overeenkomst één jaar bedraagt, en de Klant de Overeenkomst niet één (1) maand voor de einddatum van deze initiële duur opzegt, wordt de Overeenkomst na de initiële duur automatisch voor minimaal 1 jaar of verlengd. Indien de initiële duur van de Overeenkomst zes (6) maanden bedraagt, en de klant de Overeenkomst niet één (1) maand voor de einddatum van deze initiële duur opzegt, wordt de Overeenkomst na de initiële duur automatisch voor opeenvolgende periodes van zes (6) maanden verlengd. 2. Indien de Overeenkomst is verlengd voor zes maanden of 1 jaar, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand voor de einddatum van deze initiële duur. 3. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via de website van roseyoga.tv (www.roseyoga.tv) of per e-mail ([email protected]).

14. ONDERSTEUNING EN STORINGEN

1) Aanbieder zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. Aanbieder kan echter niet garanderen dat de Dienst te allen tijde zonder beperkingen of Storingen zal functioneren. Aanbieder streeft ernaar Storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de Klant zo beperkt mogelijk te houden.2) Indien sprake is van technische problemen, is Aanbieder gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of interfaces (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien zulks in de opvatting van Aanbieder nodig is, zonder de Klant daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.3) Aanbieder behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de systemen van Aanbieder, de toegang tot de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien zulks in de opvatting van Aanbieder nodig is. Aanbieder zal indien mogelijk de Klant tijdig van zulke maatregelen op de hoogte stellen.4) Indien een Storing, dan wel een ander incident, fout of defect het gevolg blijkt te zijn van handelen of nalaten van de Klant, kan Aanbieder de door haar gemaakte kosten ter opheffing van deze Storing, dan wel ander incident, fout of defect voor rekening van die de Klant laten komen.50 De Klant kan in verband met het functioneren van de Diensten gebruik maken van de elektronische helpdesk. De helpdesk is door de Klant te bereiken via het daarvoor bestemde telefoonnummer en emailadres zoals vermeld op de pagina ‘Contact’ op de het Platform. De helpdesk zal zich naar beste vermogen inspannen om door de Klant gestelde vragen snel en accuraat af te handelen.6) Aanbieder is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Klant wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Klant te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan het Platform.

15. PRIVACY

1) Aanbieder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de Klant en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy beleid kan op elk moment online geraadpleegd worden .Bij de afname van Diensten is het Privacyreglement roseyoga.tv van toepassing.

2) De Gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Overeenkomst op afstand. Bovendien kunnen deze Gegevens, indien de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven, gebruikt worden om de Klant per email informeren over interessante acties en aanbiedingen van roseyoga.tv, Aanbieder, DEPTH!. en zorgvuldig door Aanbieder geselecteerde derden waarbij deze uit naam van Aanbieder worden gestuurd. Indien een Klant tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Klant de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een Klant dit schriftelijk kenbaar maken aan: DEPTH! [email protected] 3) Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving , wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.

16. AANSPRAKELIJKHEID

1) Aanbieder is niet aansprakelijk voor enige schade met uitzondering van schade voortvloeiend uit opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Aanbieder of haar wettelijke vertegenwoordigers of lasthebbers.2) Aanbieder is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden en onderaannemers, waaronder tekortkomingen van DEPTH!.3) Aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van de Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van de Klant. In geen geval zullen de licentiegevers van Aanbieder aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.4) Schadeclaims jegens Aanbieder verjaren na afloop van 3 maanden, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, voor zover ze niet het gevolg van een ongeoorloofde of opzettelijke handeling zijn. Roseyoga.tv is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform. 5. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij dient te beschikken over persoonsgegevens, dan is roseyoga.tv niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de verwerking van persoonsgegevens door deze derde partij. 6. De aansprakelijkheid van roseyoga.tv is in ieder geval gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van roseyoga.t.v in voorkomend geval uitkeert.

7) Voor zover de aansprakelijkheid van Aanbieder is uitgesloten, geldt dit tevens voor met Aanbieder verbonden ondernemingen alsmede voor de persoonlijke aansprakelijkheid van het personeel, van werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers, aandeelhouders en lasthebbers van Aanbieder en/of met Aanbieder verbonden ondernemingen.8) Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is de aansprakelijkheid van Aanbieder te allen tijden beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Aanbieder voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Aanbieder uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

9] roseyoga.tv verleent geen medische adviezen en is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen welke zich voordoen aan deelname aan roseyoga.tv programma’s. Roseyoga.tv is niet aansprakelijk aan het geestelijke en fysieke niveau van de deelnemer. Iedere deelnemer doet geheel mee op eigen risico met in achtneming van zijn of haar eigen fysieke of geestelijke toestand.

17. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1) Alle geschillen welke tussen de Klant en Aanbieder mochten ontstaan zullen, voor zover rechtens mogelijk, worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.2) Op elke Overeenkomst op afstand tussen Aanbieder en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

18 – KLACHTENREGELING

De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

Deze Algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als

“Algemene voorwaarden roseyoga.tv 2018”.

BEDRIJFSGEGEVENS

KVK 28107344

BTW NL188484887B02

IBAN NL95INGB0008201794

BIC INGBN